این بخش خود شامل دو زیر بخش می باشد :

1- امور جلسات :
کلیه ی جلسات داخلی مجموعه و یا جلسات با افراد و سازمان هایی در خارج از مجموعه را تنظیم می کند.
2- حضور و غیاب :
کلیه ی ساعات ورود و خروج نیروهای رسمی ، ساعتی و حتی پروژه ای به صورت ثبت دفتری و سیستمی در این بخش تنظیم می گردد.