این بخش از وظایف شامل نکات و وظایف زیر می باشد :
1- کلیه ی ارتباطات داخلی مجموعه را تنظیم می کند .
2- کلیه ی ارتباطات بین مجموعه با مجموعه های دیگر در استان و کشور .
3- کلیه ی ارتباطات بین مجموعه با مجموعه های خارج از کشور و محدوده ی بین الملل .
4- ارتباط گیری های خیر به منظور حرکت های معنوی ، از جمله موارد زیر :
4-1: بازدید و سرکشی به خانواده های شهدا و یا آسایشگاه جانبازان .
4-2 : ارتباط گیری به منظور کارهای جهادی در زمینه های کاری مجموعه مثل برگزاری کارگاه یا همایش های مفید برای گروه ها و اقشار نیازمند به مباحث علمی و فرهنگی .
و…