تنظیم کلیه ی بیانیه های مناسبتی و یا موضع گیری های رسمی مجموعه در موضوعات مختلف ، خصوصا عرصه ی علوم انسانی در این قسمت انجام می گیرد .