مجموعه ی آرکا

بر اساس مدل تلفیقی پژوهشکده ای –  اندیشکده ای طراحی شده است و سازوکاری غیر دانشگاهی داشته و به نوعی مرکز یا موسسه ای تحقیقاتی می باشد که کلیه مسائل حقوقی ، مالی و علمی و پژوهشی آن کاملا مجزا و غیر وابسته به دولت و وزارت علوم می باشد، همچنین به دلیل جنس تمدن سازی مجموعه ی آرکا و نیاز به نگاه آینده پژوهانه و استراتژیک نیز ، فعالیت های اندیشکده ای را در کنار پژوهشکده در دستور کار خود قرار داده و اجرا می نماید ،بر این اساس پژوهشکده و اندیشکده ی تمدن سازان آرکا یک نوع مجموعه ی علمی اندیشه ای می باشد که کلیه ی مباحث مرتبط با علوم انسانی و هر علم میان رشته ای که به پیشبرد این علوم کمک کند را در دستور کار خود قرار داده است .

 

با این تعاریف آرکا با استفاده از مدل پژوهشی خاص خود به تولید علم در عرصه های مختلف می پردازد و از طرفی دیگر به عنوان یک هیأت اندیشه ورز و موتور فکر ، در کنار تشکیلات دولتی و غیر دولتی به تصمیم سازی و گره گشایی اقدام می نماید .

در یک جمله مجموعه ی آرکا حلقه ی مفقوده ی بین مباحث انتزاعی و پیچیده و سنگین علوم انسانی و زندگی واقعی مردم است .

4000 تعداد
دنبال کننده ها
200 تعداد
کل دوره ها
135 همایش
برگزارشده
28 کارگاه
برگزارشده