حفظ و حراست از قرارگاه سایبری مجموعه برعهده این بخش است که از طریق مدیریت اطلاعات و رصد استراتژیک اقدام و همچنین با آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم سعی در افزایش امنیت سایبری مخاطبان می نماید.