امور آموزشی در اینجا به دو زیرمجموعه تقسیم می شود :

1- سواد سایبری : در این قسمت ، سواد فضای مجازی به اعضا و مخاطبینی از بیرون از مجموعه آموزش داده می شود .  

2- آموزش مجازی : محتواهایی که در بخش های مختلف مجموعه ی آرکا تولید می شود در این قسمت به صورت محتواهای مجازی تبدیل شده و به صورت مجازی ارائه می شود .

توجه : قسمت آموزش  به دلیل نیاز به خلاقیت فراوان در ارائه ی مطالب به صورت مجزا ارائه نشده است .

ه-8) نماینده ی اقتصادی : نماینده ی اقتصادی در این بخش مسئولیت بازاریابی مجازی و تولید ثروت از ایده های مجازی را بر عهده دارد . 

ه- 9) : مدیریت محتوایی : این بخش مسئولیت کلیه ی تولید محتواهای سایبری اعم از محتوای اپلیکیشن ، شبکه های اجتماعی ، دوره های مجازی و… را بر عهده دارد .