اندیشکده ی انقلاب کبیر : بخش حقوق :

از جمله وظایف و نقش های این قسمت شامل موارد ذیل می شود:
1- وظیفه ی اصلی این بخش تبیین مسئله ی عدالت اجتماعی
2-  و طبقه بندی حقوق از منظر الهی  و حقوق خصوصی و عمومی
3- همچنین راهبرد نگاری در عرصه ی شیوه های عدالت خواهی
4-  و مطالبه گری  در عرصه ی سیاسی اجتماعی 
توجه : این اندیشکده در زمینه ی مشاوره ی حقوقی پیرامون راه اندازی کسب و کار و تولید نیز فعالیت هایی را انجام داده است