اندیشکده ی انقلاب کبیر : بخش مدیریت :

بسیاری از مشکلات امروز جامعه ناشی از سوء مدیریت در عرصه های مختلف است . رفع این معضل از راه های متعددی می تواند پیگیری شود .
راه اندازی اندیشکده ی مدیریت اهداف مشخصی را در زمینه ی رفع معضل فوق دنبال می کند که به شرح ذیل می باشد :
1- این اندیشکده با هدف نظریه پردازی در زمینه ی مدیریت تمدنی اسلامی راه اندازی شده و به صورت هفتگی توسط هیأت علمی خود مشغول به برگزاری جلسات نظریه پردازی در زمینه ی بررسی و واکاوی مدیریت در غرب و رسیدن به مدل بومی و اسلامی مدیریت می باشد .
2- تصمیم سازی در زمینه ی مشکلات مدیریتی در سطح شهر شیراز و استان فارس و سپس کشور و بین الملل
3- ارجاع تصمیمات ساخته شده به نهادهای مؤثر و ذیربط از طرف هیأت اندیشه ورز اندیشکده ی مدیریت و ایفا کردن نقش حلقه ی میانی برای این مقوله .