مدیریت  روابط عمومی و امور بین الملل :

این بخش وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
1) : امور اداری : این بخش خود شامل دو زیر بخش می باشد :
1- امور جلسات : کلیه ی جلسات داخلی مجموعه و یا جلسات با افراد و سازمان هایی در خارج از مجموعه را تنظیم می کند.
2- حضور و غیاب : کلیه ی ساعات ورود و خروج نیروهای رسمی ، ساعتی و حتی پروژه ای در این بخش تنظیم می شود .
2) : ارتباطات  : این بخش از وظایف شامل نکات و وظایف زیر می باشد : 
1- کلیه ی ارتباطات داخلی مجموعه را تنظیم می کند .
2- کلیه ی ارتباطات بین مجموعه با مجموعه های دیگر در استان و کشور .
3- کلیه ی ارتباطات بین مجموعه با مجموعه های خارج از کشور و محدوده ی بین الملل .
4- ارتباط گیری های خیر به منظور حرکت های معنوی ، از جمله موارد زیر :
4-1: بازدید و سرکشی به خانواده های شهدا و یا آسایشگاه جانبازان .
4-2 : ارتباط گیری به منظور کارهای جهادی در زمینه های کاری مجموعه مثل برگزاری کارگاه یا همایش های مفید برای گروه ها و اقشار نیازمند به مباحث علمی و فرهنگی .
و…
3) : امور بیانیه ها :
تنظیم کلیه ی بیانیه های مناسبتی و یا موضع گیری های رسمی مجموعه در موضوعات مختلف ، خصوصا عرصه ی علوم انسانی در این قسمت انجام می گیرد .
4) : تبلیغات : این بخش شامل تبلیغات به صورت مجازی و فیزیکی شده و همچنین  تصمیم گیری در مورد نحوه ی تبلیغات و همچنین نوشتن سناریوی تبلیغات برای فعالیت ها و نیز تولیدات مجموعه ی آرکا .
5) : نماینده ی خلاقیت و نوآوری : وظایف نماینده ی خلاقیت در این مدیریت به قرار زیر می باشد:
 
1- تعیین استاندارد تبلیغات از جمله نوع پوستر ، نوع تبلیغات مجازی و….
2- تعیین استاندارد جلسات از نظر نوع و مدت زمان و …
3- نظارت بر کیفیت بیانیه های صادره از طرف مدیریت روابط عمومی و ویرایش آنها .
و…