مجموعه ی آرکا ، برای متفاوت بودن و متفاوت کار کردن ، از همان ابتدای کار ، روح خلاقیت و نوآوری را در کلیت بخش ها و مدیریت های خود جاری نموده است .

برای این امر مهم،  مدیریتی مجزا  به نام خلاقیت و نوآوری طراحی شده که مسئولیت تبدیل کلیه ی محتواهای علمی به صورت ها و قالب های عینی بر عهده دارد .

مسئولیت های اصلی این بخش که در تمام قسمتهای مجموعه حضور دارد به قرار زیر است :

1- رصد فعالیت های مجموعه های مشابه آرکا در داخل و خارج از کشور به منظور شناسایی مدل های مختلف برای حرکت مجموعه .

2- تهیه ی استانداردهایی به منظور انجام کارهای اجرایی و همچنین محتوایی و علمی .

3- کمک به ارزیابی و پایش پیشرفت مجموعه و نفرات آن در کنار بخش ارزیابی و پایش مجموعه .

4- جذب و حمایت از نخبه و مشخص نمودن تعریف و خطی مشی نخبگان برای ارتقای آنها .

و…

توجه : به دلیل حضور واحد خلاقیت و نوآوری در تمامی بخشهای مجموعه ، مدیریت رسانه ای هنری را که بسیار برای مجموعه حیاتی می باشد را حذف نموده ایم .

بر اساس مسئولیت های یاد شده زیرمجموعه های مختلف مدیریت خلاقیت و نوآوری به شرح ذیل می باشد :

ن 1) : واحد رصد : این بخش مسئولیت رصد مدل های مختلف اجرایی و علمی و محتوایی در داخل و خارج از کشور را بر عهده داشته تا به صورت ماهیانه و فصلی ضریب متفاوت بودن مجموعه ی آرکا به لحاظ سبک های فرمی و محتوایی  مورد ارزیابی قرار گیرد .

ن 2) : واحد پژوهش و  استاندارد سازی : این بخش مسئولیت تهیه ی شاخص های فرمی و محتوایی برای بخش های مختلف مجموعه را بر عهده خواهد داشت . همچنین این بخش مسئولیت ترندینگ و افق نمایی و افق گذاری محتوایی و فرمی را نیز با زاویه دید آینده پژوهانه بر عهده دارد .

ن 3) : واحد رسانه و هنر : این بخش مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که به شرح ذیل می باشد :

1- ایده پردازی : در این قسمت ایده هایی مبتنی بر علوم تولید شده در مجموعه ی آرکا تولید و مورد بررسی قرار گرفته و تا رسیدن به سناریو ساخته و پرداخته می شود .

2- سناریو نویسی : در این قسمت ایده های تولید شده در قسمت قبل به سناریوهای عملیاتی تبدیل شده و خط سیر برای آن تعریف می شود.

3- انتخاب قالب و ساخت و تولید : در این قسمت مبتنی بر ایده و سناریو مشخص می شود که از چه قالب های بیانی باید استفاده شود . بعنوان مثال قالب کلیپ ، انیمیشن ، موشن گرافیک ، اینفوگرافیک ، همایش در نمایش و ….

ن 4) : شورای خلاقیت : در این بخش از تمامی مدیریت ها باثتثنای حراست ، اعضایی قرار داشته که مسئولیت شور و مشورت در زمینه های مختلف فعالیت های مجموعه ی آرکا به مدیر خلاقیت بر عهده دارند.

در واقع مدیر خلاقیت و نوآوری از اطلاعاتی و مشورت هایی که از مدیریت های مختلف دریافت می کند استفاده کرده و پس از تبدیل آنها به محتواها و قالب های خلاقانه مجددا به آنها مشاوره های ضروری را ارائه خواهد نمود .