بخش کارگاه های فارابیک :

2-1: کارگاه تربیت کودک :  این بخش از کارگاه ها در موضوعات متنوعی در سه عرصه ی تربیت مدرس ، مامان مربی و کودک  در حال برگزاری می باشد :

2-2: تربیت کودک مدیر و مدبّر :  در این کارگاه تفکر برای کودکان به شیوه ای متفاوت ارائه می گردد .

2-3 : تربیت کودک پژوهشگر : در این کارگاه دامنه ی مفاهیم مرتبط با تحقیق و پژوهش و فرهنگ پژوهشگری یعنی جستجوگری و تولید علم  به مخاطبین ارائه می شود .

2-4 : تربیت کودک رسانه چی : در این کارگاه ، مبانی رسانه و کلیدواژه های آن و همچنین کار عملی با ابزارهای رسانه ای به مخاطبین ارائه می گردد .

2-5 : تربیت کودک اقتصادی ( مولّد ) : در این کارگاه مبانی و کلیدواژه های اقتصادی و سواد مالی به مخاطبین ارائه شده و بیشتر بر سه مفهوم تولید و شیوه های مصرف به زبان ساده تاکید می گردد.

2-6:  کارگاه های خانواده ی فارابیک :

در این سلسله کارگاه ها ، کارگاه های پدر فارابیک ، مادر فارابیک ، خواهر و برادر فاربیک برگزار خواهد شد .

3 : نماینده ی خلاقیت و نوآوری : این قسمت از مدیریت فارابیک مثل بقیه ی قسمتها ، مسئولیت استاندارد سازی سرفصل های کارگاهی و نیز تولیدات فارابیک را بر عهده داشته و همچنین نخبگان این عرصه را شناسایی و جذب می نماید .